Xổ số kiếm tiền trên mạng | Nhận 150K miễn phí

Văn bản

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày đăng: 19/12/2023

- Số văn bản: 85/2023/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

Văn bản cùng loại