Xổ số kiếm tiền trên mạng | Nhận 150K miễn phí

Thông tin lãnh đạo Trường

nttrieu
 

Ông: NGUYỄN TRUNG TRIỀU

- Chức vụ: Hiệu trưởng - Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

- Điện thoại: 02583836780

- Email: [email protected]

 

pdt
 

Bà: ĐINH HIỀN MINH

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

- Email: [email protected]