Xổ số kiếm tiền trên mạng | Nhận 150K miễn phí

 
SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA xổ số kiếm tiền trên mạng
 
Sứ mạng: xổ số kiếm tiền trên mạng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giáo dục Mầm non; trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục trẻ em.
 
Tầm nhìn: Đến năm 2030, xổ số kiếm tiền trên mạng trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giáo dục Mầm non, nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục trẻ em có uy tín trong và ngoài nước.
 
Mục tiêu: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về Giáo dục Mầm non đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục trẻ em có uy tín.
 
Giá trị cốt lõi: Trách nhiệm, chất lượng, sáng tạo