Xổ số kiếm tiền trên mạng | Nhận 150K miễn phí

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 ()

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 ()

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp từ khóa 2018 đến nay ()

Thông tin khảo sát việc làm năm 2017, 2018 ()

II. BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI

-   Thông báo công khai đối với cơ sở giáo dục và đạo tạo năm 2022 - 2023  (t)

-   Thông báo công khai đối với cơ sở giáo dục và đạo tạo năm 2020 - 2021  (t)

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành trình độ cao đẳng:

-    Năm học 2022 - 2023  ()

-    Năm học 2021 - 2022  (t)

-    Năm học 2020 - 2021  (t)

-    Năm học 2019 - 2020  (t)

-    Năm học 2018 - 2019  (t)

-    Năm học 2017 - 2018  (t)

-    Năm học 2016 - 2017 

-    Năm học 2015 - 2016

-    Năm học 2014 - 2015

-    Năm học 2013 - 2014 

-    Năm học 2012 - 2013

-    Năm học 2011- 2012

2. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của nhà trường:

-   Năm học 2022 - 2023   ()

-   Năm học 2021 - 2022   ()

-   Năm học 2020 - 2021   ()

-   Năm học 2019 - 2020   ()

-   Năm học 2018 - 2019   ()

-   Năm học 2017 - 2018   ()

-   Năm học 2016 - 2017   ()

-    Năm học 2015 - 2016

-    Năm học 2014 - 2015

-    Năm học 2013 - 2014 

-    Năm học 2012 - 2013

-    Năm học 2011 - 2012

3. Công khai cơ sở vật chất của nhà trường:

-    Năm học 2022 - 2023   ()

-    Năm học 2021 - 2022   ()

-    Năm học 2020 - 2021   ()

-    Năm học 2019 - 2020   ()

-    Năm học 2018 - 2019   ()

-    Năm học 2017 - 2018   ()

-    Năm học 2016 - 2017   ()

-    Năm học 2015 - 2016

-    Năm học 2014 - 2015

-    Năm học 2013 - 2014 

-    Năm học 2012 - 2013

-    Năm học 2011 - 2012

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường:

-    Năm học 2022 - 2023   ()

-    Năm học 2021 - 2022   ()

-    Năm học 2020 - 2021   ()

-    Năm học 2019 - 2020   ()

-    Năm học 2018 - 2019   ()

-    Năm học 2017 - 2018   ()

-    Năm học 2016 - 2017   ()

-    Năm học 2015 - 2016

-    Năm học 2014 - 2015

-    Năm học 2013 - 2014 

-    Năm học 2012 - 2013

-    Năm học 2011 - 2012

5. Công khai tài chính của nhà trường:

-    Năm học 2022 - 2023  ()

-    Năm học 2021 - 2022   ()

-    Năm học 2020 - 2021   ()

-    Năm học 2019 - 2020   ()

-    Năm học 2018 - 2019   ()

-    Năm học 2017 - 2018   ()

-    Năm học 2016 - 2017   ()

-    Năm học 2015 - 2016

-    Năm học 2014 - 2015

-    Năm học 2013 - 2014 

-    Năm học 2012 - 2013

-    Năm học 2011 - 2012

6. Công khai chính sách xã hội:

-    Năm học 2020 - 2021 

7. Công khai chất lượng trường mầm non thực hành

-    Năm học 2022 - 2023 

-    Năm học 2021 - 2022 

 8. Chỉ tiêu tuyển sinh

-    Năm 2022 ()

-    Năm 2023 ()