Xổ số kiếm tiền trên mạng | Nhận 150K miễn phí

Chương trình, Tiến trình đào tạo - Danh mục đề cương học phần, đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo

1. Ngành giáo dục Mầm non

- Khóa 2017: [], ],  []

- Khóa 2016: [], [, []

- Khóa 2015: [], ], []

- Khóa 2014: ], [], []

- Khóa 2013: [], ], []

- Khóa 2012: [], [], []

- Khóa 2011: [], [], []

2. Ngành Giáo dục đặc biệt

- Khóa 2017: [], [, []

- Khóa 2016: [], [], []

- Khóa 2015: [], [], []

- Khóa 2014 [], [], []

- Khóa 2013: [], [], []

- Khóa 2012: [], [, []

- Khóa 2011: [], [, []

3. Ngành Giáo dục Thể chất

- Khóa 2017: [], [], []

- Khóa 2016: [], [], []

- Khóa 2015: [, []

- Khóa 2014: [, [], []

- Khóa 2013: [], [], []

- Khóa 2012: [], [], []

- Khóa 2011: [], [, []

3. Ngành Sư phạm Âm nhạc

- Khóa 2017: [], []

- Khóa 2016: [], []

- Khóa 2015: [], []

- Khóa 2014: [], []

- Khóa 2013: [], []

- Khóa 2012: [], []

- Khóa 2011: [], []

4. Ngành Sư phạm Tiếng anh

- Khóa 2017: [], [], []

- Khóa 2016: [], [], []

- Khóa 2015: [ đào tạo], [, []

- Khóa 2014: [ đào tạo], [], []

- Khóa 2013: [ đào tạo], [], []

5. Ngành Việt Nam học

- Khóa 2014: [], [], []

- Khóa 2013: [], [], []

- Khóa 2012: [Chương trình đào tạo], [], []

- Khóa 2011: [], [], []

6. Ngành Quản trị văn phòng

- Khóa 2014: [], [], ]

- Khóa 2013: [], [], ]

- Khóa 2012: [], [],  ]

- Khóa 2011: [], [], ]

7. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

- Khóa 2014: [], [], ]

- Khóa 2013: [], [], ]

- Khóa 2012: [], [],  ]

- Khóa 2011: [], [],  ]

8. Ngành Thiết kế đồ họa

- Khóa 2014: [], [], ]

- Khóa 2013: [], [], ]

- Khóa 2012: [], [], ]

- Khóa 2011: [], [],  ]